Dataskyddspolicy www.poonsawad.nu

Den här dataskyddspolicyn gäller för www.poonsawad.nu. I fortsättningen av denna text används ”vi, våra, vår, oss” och liknande uttryck och de avser www.poonsawad.nu, men inte våra underleverantörer eller tredjepartsleverenatörer.

Kontakt angående denna dataskyddspolicy av www.poonsawad.nu:

Poonsawad AB
Storgatan 5a
342 30 Alvesta
E-post:

För att kunna erbjuda dig våra tjänster på www.poonsawad.nu behöver vi behandla dina personuppgifter.

Vi samlar inte in fler uppgifter än vi behöver.

Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Genom att kontakta www.poonsawad.nu, använda vår hemsida eller beställa våra tjänster eller varor, accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

1. Dataskydd i korthet

Allmän information

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker denna webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifiera dig med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsförklaring listad nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet "Anmärkning om ansvarigt organ" i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Detta kan vara, för. Till exempel uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter registreras av våra IT-system automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen. Detta är i första hand teknisk data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt då sidan visades). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på denna webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen är felfri. Andra data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om dataskydd.

2. Hosting

Extern hosting

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (hoster). De personuppgifter som registreras på denna webbplats lagras på värdens servrar. Detta kan vara v. a. vara IP-adresser, kontaktförfrågningar, meta- och kommunikationsdata, avtalsdata, kontaktuppgifter, namn, webbplatsåtkomst och annan data som genereras via en webbplats.

Hostern används i syfte att uppfylla avtalet med våra potentiella och befintliga kunder (Art. 6 Para. 1 lit.b GDPR) och i intresset av en säker, snabb och effektiv tillhandahållande av vårt onlineerbjudande av en professionell leverantör ( artikel 6 paragraf 1 lit.f GDPR).

Vår värd kommer endast att behandla dina uppgifter i den mån detta är nödvändigt för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och följa våra instruktioner med avseende på dessa uppgifter.

Vi använder följande värdar:

Miss Hosting AB
Luntmakargatan 96
113 51 Stockholm
Sverige

3. Allmän information och obligatorisk information

Dataskydd

Operatörerna av denna webbplats tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsdeklaration förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vad vi använder dem till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring över Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om ansvarigt organ

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

P Poonsawad AB
Poonsawad, Wanpen
Storgatan 5
342 30 Alvesta
Sverige

Telefon: 070 30 40 111
E-post:

Det ansvariga organet är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod anges i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du gör en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har några andra juridiskt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatter eller kommersiella lagringsperioder); i det senare fallet sker raderingen sedan dessa skäl inte längre gäller.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Lagligheten av den databehandling som utfördes före återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLING BASERAD PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR NÄR SOM HELST RÄTT ATT INVÄNDA MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅR FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RELEVANTA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM BEHANDLING KRÄVS KAN hänvisas till I DENNA SEKRETESSPOLICY. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA BERÖRDA PERSONUPPGIFTER OM VI INTE KAN GER UNDERHÅLLANDE SKÄL TILL BEHANDLING SOM FÖREKOMMER DINA INTRESSEN, OBSERVERA RÄTTIGHETER INVÄNDNINGAR ENLIGT ART. 21 GD PARA).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS I SYFTE MED DIREKTA REKLAMERING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INKOMST MOT BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTE MED SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING I SAMBAND MED SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR SYFTE FÖR DIREKTREKLAM (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de registrerade rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga föreligger utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga möjligheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller vid fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från "http: //" till "https: //" och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-krypteringen är aktiverad kan de data som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Information, radering och rättelse

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och vid behov en rätt att rätta eller radera dessa uppgifter. Du kan kontakta oss när som helst om du har ytterligare frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan kontakta oss när som helst för detta ändamål. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

• Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Under testets varaktighet har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
• Om behandlingen av dina personuppgifter har skett / sker olagligt kan du begära begränsning av databehandlingen istället för raderingen.
• Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
• Om du har gjort en invändning enligt artikel 21 punkt 1 GDPR ska dina och våra intressen vägas. Så länge det ännu inte är klart vems intressen som råder, har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter - förutom lagringen - endast användas med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller för skäl av viktigt allmänintresse som behandlas av Europeiska unionen eller en medlemsstat.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Vår webbplats använder så kallade "cookies". Cookies är små textfiler och orsakar ingen skada på din enhet. De lagras antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies) på din enhet. Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din enhet tills du raderar dem själv eller din webbläsare raderar dem automatiskt.

I vissa fall kan cookies från tredjepartsföretag också lagras på din enhet när du går in på vår webbplats (tredjepartscookies). Dessa gör det möjligt för oss eller dig att använda vissa tredjepartstjänster (t.ex. cookies för att behandla betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies används för att utvärdera användarbeteende eller för att visa reklam.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen (nödvändiga cookies) eller för att tillhandahålla vissa funktioner du behöver (funktionella cookies, t.ex. för varukorgsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpubliken) lagras på grunden för artikel 6.1 (f) GDPR, om inte en annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av cookies för att tillhandahålla sina tjänster tekniskt felfritt och optimerat. Om samtycke till lagring av cookies har begärts sker lagringen av relevanta cookies uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR); samtycket kan när som helst återkallas.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller generellt, samt aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies är avaktiverade kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

I den mån cookies används av tredjepartsföretag eller för analysändamål kommer vi att informera dig om detta separat i samband med denna dataskyddsförklaring och, om nödvändigt, be om ditt samtycke.

5. Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss med hjälp av kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du angett där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid följdfrågor. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR, förutsatt att din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som skickas till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) ) om detta efterfrågades.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagringsperioder - förblir opåverkade.

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax kommer din begäran, inklusive alla personuppgifter som härrör från den (namn, begäran), att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi lämnar inte vidare dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR, förutsatt att din förfrågan är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av de förfrågningar som skickas till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) ) om detta efterfrågades.

De uppgifter du skickar till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser - särskilt lagstadgade lagringsperioder - förblir opåverkade.

Hantering av cookies

Du har möjlighet att göra inställningar i din webbläsare eller på din dator / enhet hur den hanterar cookies (acceptera, radera, blockera cookies m.m.).

6. Länkar

Observera att vissa av våra webbsidor innehåller länkar till externa webbsidor, till exempel för information och tjänster av andra företag, organisation eller institution, vars personuppgiftspolicys skiljer sig från våra dataskyddspolicys. För mer information om hur respektive hemsida behandlar de uppgifter som du lämnar till dem via länken, uppmanar vi dig att ta del av respektive hemsidas villkor och personuppgiftspolicys. Vi är inte ansvariga för innehållet av deras respektive hemsida.

7. Social Media

På vissa sidor på www.poonsawad.nu finns buttons (knappar) och länkar till sociala medier som Facebook, Twitter och Google+. Dessa knappar och länkar länkar till respektive sida. Knapparna och länken är inga plugins (insticksprogramm , tilläggsprogram) utan en liten grafik med en länk. När du klicka på knappen kan information av din enhet/dator skickas till respektive Social Media. När du delar information via en av dessa knappar kommer din webbläsare att föra över enhetsdata till det sociala mediet, såsom datum och tid för delningen, vilken typ av enhet som du använder, ditt operativsystem och IP-adress, URL för besöket, samt information om vilken artikel du delar. För mer information om hur respektive sociala medier behandlar de uppgifter som du lämnar till dem, uppmanar vi dig att ta del av respektive sociala medias villkor och personuppgiftspolicys.

Om du lämnar personuppgifter i någon av dessa produkter behandlas dina uppgifter enligt deras respektive personuppgiftspolicy, ta gärna del av den innan du användar Dela-knappen eller lämnar några uppgifter till det externa företaget. Vi ansvarar inte för användning av dina personuppgifter som dessa externa företag utför.

8. Google Maps

För att hitta till oss finns på våra sidor en länk till Google Maps. Google Maps är en online-kartläggningstjänst av Google LLC, Mountain View, California, USA. Genom att du klicka på denna länk till Google Maps kan information av din enhet/dator skickas till Google, t.ex. din IP-adress och annan teknisk information av din enhet/dator. Om du användar vägbeskrivningen i kartan skickas t.ex. startadressen m.m.

Vi är inte ansvariga för Googles datainsamling, användning och bearbetning av data. För mer information läs Googles ”Ytterligare användarvillkor för Google Maps/Google Earth

Har du frågor angående användning av vår dataskyddspolicy, får du gärna kontakta oss via e-mail:

Adress

Poonsawad AB
Storgatan 5a
(bara 2 minuter till fots
från järnvägsstationen)

342 30 Alvesta
Tel: 070 3040111
GPS:56.898689, 14.554692
E-post:

Öppettider:
mån-fr 8.00 -15.00

Lunch från kl: 11.00

Leverans Thaimat

Hitta oss på Facebook

Poonsawad AB på Facebook


HITTA HIT på Google Maps